Design in Pine – svensk design i furu för den kinesiska marknaden

Under construction.

Svensk design i furu för den kinesiska marknaden

Möbelprojektet Design in Pine är ett unikt samarbetsprojekt mellan branschorganisationen Svensk Trä, Carl Malmsten Furniture Studies och de två kinesiska möbeltillverkarna Huari Furniture och Fujian Dushi Homelife Group. Projektet har resulterat i nio konkreta exempel på nyskapande svensk design i furu med den kinesiska marknaden som målgrupp.

Syftet med projektet Design in Pine har varit att med hjälp av svensk design öka användandet av svensk furu i kinesisk möbeltillverkning. Att lyfta fram furu som ett naturligt och levande material från ett uthålligt, svenskt skogsbruk. Furu lämpar sig väl för möbelproduktion tack vare träslagets fysiska egenskaper och är ett givet materialval i en värld där det hållbara samhället får ett allt större fokus.

Under några intensiva veckor hösten 2016 har tredjeårsstudenterna i möbeldesign på Malmstens arbetat med ett skarpt projekt på uppdrag av de kinesiska möbelföretagen. Uppgiften har varit att designa möbler för den kinesiska marknaden med den i dag allt trendigare furun som utgångspunkt.

Trots det geografiska avståndet har arbetet präglats av ett nära samarbete. Kommunikationen har skett via mejl, Skype och sociala media där möbeltillverkarna utifrån diskussioner kring material, ytbehandling, skisser och ritningar kunnat ta fram prototyper i linje med studenternas kravspecifikationer.

Det här är första gången studenterna på Malmstens har fått möjlighet att arbeta med designuppdrag för internationella företag. De har fått ny insikt i branschen och möjlighet att visa sina förmågor och färdigheter, förhållningssätt och värdegrunder som de tillägnat sig under sina studier. I projektet Design in Pine har studenterna också fått förhålla sig till nya parametrar som kulturella och sociala skillnader mellan länderna, design anpassad för storskalig industriell möbelproduktion och transportlogistik i platta paket.

Konceptutveckling

Efter briefen i mitten av oktober 2016 påbörjades det kreativa arbetet. Tidplanen var tight och studenterna fick bara några veckor på sig att arbeta fram de tre konceptförslag som de kinesiska möbeltillverkarna efterfrågat. Inspiration hittades i den skandinaviska naturen, materialets förutsättningar men också i de kinesiska storstädernas folkliv och puls.

Ständig process

Möbeltillverkarna valde ut ett koncept per student som nu skulle utvecklas till en realiserbar lösning. De följande veckornas arbete präglades av en öppen och nära dialog med möbeltillverkarna. Kulturella skillnader kunde överbryggas och tillsammans diskuterades eventuella förändringar och förbättringar att ta med sig i projektets fortsatta utveckling. 

 

Här kan du läsa kommentarer om projektet från Leó Jóhannsson, universitetslektor, Charlotte Dedye Apelgren, chef interiör och design, och Kersti Sandin Bülow, adjungerad professor i design.

 

Svenskt Trä
Branschorganisationen Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träinredning och träbyggande. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri. Sverige är i dag världens tredje största exportland av sågade trävaror. Svenskt Trä har som målsättning att öka träanvändningen både i Sverige och på utvalda exportmarknader världen över.

Svenskt Trä arbetar även med att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt material och en förnybar resurs för framtida generationer. Ett viktigt område är att stärka träets position som inredningsmaterial och öka intresset för de svenska träslagen hos designers, möbeltillverkare och konsumenter.

Svenskt Trä inspirerar designers och lyfter fram nya, moderna sätt att använda barrträ i inredning. Samtidigt sprider Svenskt Trä kunskap riktad till den träbearbetande industrin om hur man på bästa sätt bearbetar och ytbehandlar svenska sågade trävaror för att lyckas med sina produkter.

Användningen av trä fortsätter glädjande nog att öka i världen. Sverige har tack vare ett hållbart skogsbruk med växande virkesförråd en stark ställning på många marknader där Kina är en av de mest expansiva. Det är en relativt ny marknad för svensk furu som Svenskt Trä vill utveckla genom att stödja design och produktion av nya möbelprototyper.

Projektet Design in Pine handlar om export av svensk design i syfte att stödja exporten av svenska sågade trävaror. Svensk design efterfrågas av möbeltillverkare i Kina som ser en möjlighet att lansera svensk furu genom att använda materialet i svenskdesignade möbler.  Furuns användbarhet och visuella tilltal lämpar sig bra för modern och stilren svensk design som vid sidan om hållbarhetsaspekten är en viktig markör för att lyfta imagen för svenska trävaror i Kina.

Carl Malmsten Furniture Studies
Carl Malmsten Furniture Studies, i dagligt tal Malmstens, är en avdelning inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet. Utbildningarna vid Malmstens har sitt ursprung i den så kallade Olofskolan som den svenske formgivaren och pedagogen Carl Malmsten startade 1930.

Skolan har sedan haft olika namn genom åren och tillhör sedan 2000 Linköpings universitet. Campus ligger sedan 2009 på Lidingö och här finns fyra kandidatutbildningar; i möbeldesign, möbelsnickeri, möbeltapetsering och möbelkonservering.

Lärandemiljön präglas av en öppenhet mellan programmen med ambitionen att underlätta kunskapsutbyte och -utveckling. Studenternas och kollegiets möjligheter att samarbeta, för att tillsammans söka nya lösningar, skapar en helhet och förståelse för olika aspekter både på möbler och yrkesroller.

Studenterna har en unik möjlighet att utvecklas hantverksmässigt, konstnärligt och intellektuellt. Med avstamp i traditionen skapas möbler för framtiden utifrån utbildningsprogrammens olika utgångspunkter. Gemensam nämnare är möbler och trä där förhållningssättet utgår från begrepp som materialkännedom, kvalitet och hållbarhet. Kort sagt faktorer som i förlängningen kan påverka – och i bästa fall förbättra människors vardag.

Huari Furniture Industrial Group
Den kinesiska möbeltillverkaren Huari Furniture Industrial Group (Huari) har sitt huvudkontor mellan storstäderna Peking och Tianjin i provinsen Hebei i nordöstra Kina. Företaget är en del av koncernen Langfang Tiancheng Furniture Co, Ltd och grundades 1992. Under de senaste åren har man expanderat kraftigt och i dag är Huari Furniture en av landets största tillverkare av möbler i massivt trä.

Huari har över 3 000 medarbetare, tio produktionsanläggningar och cirka 1 000 egna butiker spridda över hela Kina. I flera storstäder har man byggt upp så kallade experience center som ger besökarna möjlighet att se och uppleva företagets möbelkollektioner i sina rätta miljöer.

Med de senaste årens nyskapande möbelkollektioner siktar man på att nå en yngre målgrupp i åldern 25-30 år som står inför att inreda sin första bostad. Kollektionerna är framtagna av Huaris egna designteam eller i samarbete med välrenommerade nationella och internationella designers.

Huari är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det är ett företag som tar ansvar för miljön och på många sätt representerar den miljömedvetna trend som kännetecknar den kinesiska marknaden. För Huaris del innebär det att man systematiskt arbetar med sin miljöpåverkan och för att hitta kostnadseffektiva alternativ i sina produktionsprocesser.

Fujian Dushi Homelife Group
Möbeltillverkaren Fujian Dushi Homelife Group, (Dushi) ligger i staden Shaowu i norra delen av provinsen Fujian i sydöstra Kina. Företaget startade sin verksamhet 1988 med 46 medarbetare. I dag har man över 1 200 anställda och en världsomspännande export till bland annat Japan, USA, Tyskland och Frankrike. Dushi samarbetar med flera stora internationella aktörer som till exempel Ikea.

Dushi är nischade inom segmenten förvaring, utomhusmöbler, hundkojor och utomhusburar för smådjur där allting är tillverkat i trä. Produkterna säljs under de tre stora internationella varumärkena Jin Yang, Jinxiang och Jinzun. På den inhemska marknaden arbetar Dushi med varumärket Mudianyin som man nu vill utveckla med hjälp av ett svenskt designkoncept.

Målgruppen för Dushis möbelkollektioner är i huvudsak relativt välbeställda par i yngre medelåldern som etablerar sig på bostadsmarknaden och är redo att bilda familj. De bor i storstäder som exempelvis Peking, Guangzhu och Shenzhen.

Dushi är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Precis som Huari representerar även Dushi den miljömedvetna trend som kännetecknar den kinesiska marknaden. Man tar ansvar för miljön, bland annat genom att engagera sig i hållbarhetsfrågor och enbart arbeta med certifierad skogsråvara i sin tillverkning.